Εναλλακτικός Τουρισμός
OΠTIMA ’92 E.Π.E.

Διεύθυνση:
3ης Σεπτεμβρίου 131
Αθήνα
T.K. 11251

Τηλέφωνο: 210 3229843

Πληροφορίες: Εκδότης: Α. Κόντης
Διαφημίσεις: Φ. Τριανταφύλλου